RESTIS - Rapid System

Menu
Přejít na obsah

RESTIS

Programové vybavení RESTIS
slouží pro zjišťování ekonomických informací v restauračních a hotelových provozech.
RESTIS spolu s pokladním systémem QMP (klasické registrační pokladny) či pokladnami POS (dotykové monitory) Vám zajistí kompletní kontrolu nad tokem Vašeho zboží.
Budete mít kdykoliv přehled o stavu zásob a tržeb jednotlivých provozů, prodeji jednotlivých druhů zboží (z jídelního a nápojového lístku) a pracovním výkonu jednotlivých číšníků.


Informace, které Vám RESTIS nabídne,
Vám umožní správný management Vaší restaurace.
Jedině 100% kontrola pohybu zboží Vám zajistí zvýšení tržeb !


Stručný popis funkcí programu RESTIS :
 •    komplexně vyřešená skladová evidence se zaměřením na restaurační provoz
 •    vedení skladů v nákupních (vážená průměrná cena) a prodejních cenách
 •    veškeré operace související s fyzickými inventurami, úprava účetního stavu surovin na stav fyzický (v systému Restis i přímo na pokladně) a sestavy stavů na skladech -položkové výpisy skladů, deník skladu, realizace skladu, bilance hospodaření, …
 •    peněžní operace a peněžní deník
 •    sestavování a práce s kalkulacemi, tisky kalkulací, záměna surovin, náhradní suroviny pro odpis
 •    sestavování jídel, tvorba a tisk jídelních a nápových lístků
 •    vedení interních kreditů pro personál, majitele, VIP zákazníky – možnost využití 9 úrovní prodejních cen, slev v % nebo částkou, šťastná hodinka, …
 •    ovládání pokladního systému založeného na klasické registrační pokladně či pokladně s dotykovým monitorem, průběžné náhledy na tržbu,
        možnost namátkové kontroly na skladu, evidence všech úkonů na pokladně, automatické odpočty surovin ze skladů na podkladě realizovaného prodeje na pokladně
 •    vyřešena „záznamní povinnost“ – Finančními úřady předepsaná evidence skladů v nákupních a prodejních cenách, pohyby na skladech, výpisy skladů dle kategorií zboží
   (lihoviny, nealko, teplé nápoje, pivo, obaly, …)
 •    uzávěrkové činnosti denní a měsíční (pokladen a skladů), vyhodnocování provozů, statistické sestavy (nejvyšší prodej, nejnižší prodej, prodej dle marže vzestupně,
        statistika číšníků, zbožních skupin, celková statistika), výkazy k DPH  -  celkově, po jednotlivých dnech, DPH dle druhů plateb, …
 •    automatická vazba hotelového účtu do recepčního systému REHOS
 •    automatický odpis surovin z maloprodeje v recepci
 •    servisní služby

Program umožňuje propojení s recepčním systémem REHOS, jak ve vazbě na maloprodej a skladovou evidenci, tak v možnosti zatěžování účtu hosta v recepci pokladním systémem.

Restaurační software RESTIS umožňuje provádět efektivní a rychlou kontrolu a řízení restaurací od malých provozoven až po velké hotelové restaurace s několika desítkami pokladních míst a několika kuchyněmi.
Stručný popis programu RESTIS :

Knihovny:
V tomto menu je třeba připravit základní číselníky pro vlastní provoz restauračního zařízení. Knihovny obsahují následující číselníky :
Číselník dodavatelů – seznam firem, od kterých restaurační zařízení nakupuje suroviny
Číselník skladů – seznam skladů, které jsou k dispozici (max. 99)
Číselník měrných jednotek – suroviny lze vést na skladu v kusech, kilogramech, litrech
Číselník druhů pohybů – seznam druhů pohybů, které lze na skladu zpracovat – příjem, převod, prodejka, spotřeba surovin, likvidace (manko při fyzické inventuře), dotížení (přebytek při fyzické inventuře), vratka dodavateli, škodní protokol, bourací list, …
Číselník rastrů pokladen – v programu lze vést peněžní deník, zde se definují typy příjmů a výdajů (příjem tržby z restaurace, příjem tržby z pronájmu salonku, výdej na nákup potravin, výdej na nákup čistících prostředků, výdej na nákup pohonných hmot, …)
Číselník druhů zboží – suroviny jsou rozděleny dle logiky do skupin (hovězí maso, vepřové, pivo, alko nápoje, …)
Číselník druhů kalkulací – skupiny kalkulací dle logiky (bílé polévky, hnědé polévky, hotova jídla, …)
Číselník druhů pokrmů – pokrmy = prodejní artikly jsou rozděleny dle gastronomických skupin (studené předkrmy, teplé předkrmy, destiláty, nealko nápoje, …)
Číselník textů jídelníčků – definice typů lístků – jídelní, nápojový, denní lístek, snídaňový, …
Číselník číšníků – definice číšníků a možnost nastavení parametrů číšníka – které operace na pokladním místě jsou povoleny, které jsou povoleny s klíčem dozoru, které jsou zakázány
Číselník kreditů a skupin kreditů – definice interních a externích kreditů – seznam VIP hostů, pracovníků restaurace, …, kteří mají možnost konzumace buď v jiné cenové hladině (9 úrovní prodejní ceny nebo s % slevou, možno nastavit také bodový systém (systém uděluje body za konzumaci a po naplnění jistého počtu lze „čerpat“)
Číselník kurzů měn  - pokladna umožňuje tisk účtenky nejen v Kč, ale taktéž v jiné měně – nejčastěji v Euru.


Sklady:
Zde se provádějí veškeré skladové pohyby – příjemky, prodejky (prodej zboží mimo podnik, které není namarkováno), převodky mezi jednotlivými sklady, likvidace + dotížení – srovnání účetního množstevního stavu surovin na stav fyzický při fyzické inventuře, spotřeby – automatický odpis surovin na podkladě realizovaného prodeje na pokladně, bourací listy – např. rohlíky se pomelou na strouhanku, vratky dodavateli – vrácení vratných obalů, škodní protokoly – pokud se něco pokazí, projde záruční lhůtou, …

K dispozici jsou skladové karty surovin s veškerými jejich pohyby za právě probíhající účetní období, možnost zadání minimálního a maximálního stavu surovin na skladu s hlídáním, co je třeba dokoupit.

Dále je v tomto menu možné provést korekci skladu na skladu – srovnání účetního stavu surovin na stav fyzický – program automaticky vytvoří doklady dotížení (co je v +) a likvidaci (co je v -), které lze vytisknout v nákupních i prodejních cenách – kontrola personálu při hospodaření se surovinami. Zde jsou rovněž k dispozici veškeré výstupní sestavy, které se týkají skladu – výpisy skladu v nákupních i prodejních cenách, realizace skladu (finanční tok během měsíce), bilance hospodaření – sestava, která vypočte zisk podniku (s možností zadání údajů, které nelze systémem sledovat – výdaje na mzdy, energie, mimořádné výnosy, …), …. Dále je možno na nahlédnout na archiv skladu a pohybů na skladových kartách, taktéž na archivní kontrolní pásku (veškeré úkony číšníka na pokladním místě) – systém uchovává informace až 99 let. Rovněž je k dispozici výstupní sestava pro účetnictví – pohyby na skladu – s možností kontace jednotlivých pohybů proti skladu. Sestavu lze upravit (přizpůsobit používanému účetnímu sw) tak, aby účetní sw byl schopen automaticky převzít údaje z restauračního systému RESTIS.


Pokladna:
V našem restauračním sw lze vést pokladnu – pokladní deník. Možno navolit až 99 druhů příjmů a 99 druhů výdajů do pokladny. Tyto lze poté zpracovat pomocí sestav, které jsou k dispozici – pokladní deník, součet dle rastrů, vyúčtování příjmů a výdajů do pokladny, sestava o DPH. Neméně důležitou součástí je automatický převod do účetního sw, s možností kontace jednotlivých druhů peněžních pohybů patřičnými účty.

Provoz:
Důležitá součást programu – zde lze zadávat suroviny do ceníku zboží – globální seznam surovin na podniku. Možno definovat prodejní ceny surovin (na každém skladu zvlášť), taktéž lze definovat náhradní suroviny – pokud nebude na skladu při odpisu surovin (automatický odpis na podkladě prodeje na kase) dostatek surovin, lze systému „vnutit“ náhradní suroviny (popř. i více surovin k jedné základní) a systém odepíše suroviny náhradní. Kalkulace – systém možno dodat se státními kalkulacemi pro teplou a studenou kuchyni. Program vychází z těchto kalkulací, obsahuje přesně položky, které jsou uvedeny ve státních kalkulacích – nutno pracovat s hrubými a čistými vahami surovin, eventuálně s tepelnou ztrátou, s možností vnoření dalších kalkulací (např. korpus na pizzu, zeleninovou oblohu, …). Pochopitelně lze do systému zadat vlastní kalkulace. Důležitou součástí tvorby kalkulací je uvedení technologického postupu při vaření. Ze surovin a kalkulací jsou poté složeny pokrmy = výsledné prodejní artikly – ty se následně objeví jako prodejní kódy na pokladně. Každý pokrm může obsahovat až 9 prodejních cen, možnost odpisu surovin u jednoho pokrmu z různých skladů – cinzano z výčepu, citron z kuchyně. Systém vypočte nákupní – pořizovací cenu pokrmu a prodejní cenu lze zadat buď pevně (při změně nákupní ceny systém přepočítá marži) nebo lze zadat marži, kterou chcete u pokrmu dodržet a program automaticky přepočte prodejní cenu. U každé prodejní ceny lze zadat zvlášť. Z pokrmů je poté vytvořen prodejní lístek – jídelní, nápojový, denní, snídaňový, akce, … V pokrmech mohou být k dispozici i ty pokrmy, které v určitou chvíli nechcete mít přítomny na kase a čekají na moment, až je na kasu pošlete (není třeba pokrmy mazat, pouze pro kasu „zablokovat“ – např. pro denní lístek dochází k výběru z velkého počtu „hotovek“). V provozu jsou dále k dispozici různé podpůrné funkce – hledání zadané suroviny nebo kalkulace v kalkulacích či pokrmech, náhrady surovin nebo kalkulací (jednu surovinu přestanete nakupovat a potřebujete ji ve všech kalkulacích nahradit surovinou jinou), přepočty prodejních cen dle zadané marže, zvýšení nebo snížení prodejní ceny dle zadaných %, výpočty nutného množství surovin při zadání počtu pokrmů, které chcete navařit (používá se na akce, kde je pevně stanoven počet porcí nebo pro závodní kuchyni).

Kasy:
V kasách lze sledovat „vývoj markování“ během dne, ale taktéž v minulém čase. Upozornil bych na reál monitor – náhled na finanční situaci během dne, otevřené stoly – možnost sledování situace na dosud otevřených, „nezkasírovaných“ stolech – kdy, kdo, co namarkoval. Možnost využití aktuální (údaje z aktuálního dne) a kumulované (údaje z aktuálního měsíce) kontrolní pásky – veškeré úkony na pokladním místě – s možností detailního sledování počínání si číšníků – storna, vratky, jednotlivé účty na různé druhy plateb (hotově, faktura, kreditní karta, …), hodinová zpráva (rozpis tržby po hodinách v průběhu dne), dotisk účtenky, … Dále lze provést celkový náhled na pokladnu v aktuální čas – celková tržba, tržba za jednotlivé číšníky, za jednotlivé prodejní artikly, s možností provést namátkovou fyzickou inventuru na skladu – aktuální stav surovin.

Uzávěrky:
V uzávěrkách se provádí uzávěrka – vynulování pokladny (pokladen). Tuto lze spustit buď v reálném čase nebo lze nastavit na 30 dní dopředu, kdy chcete, aby byla uzávěrka spuštěna (přesný den, hodina a minuta). Lze použít pro případy, kdy nejste přítomni a přesto chcete, aby byla uzávěrka provedena. (možnost pozastavení automatického odpisu surovin a provedení zpětného odpisu surovin spuštěním funkce v systému). Taktéž lze navolit, aby bylo možno denní uzávěrku provádět přímo na pokladně číšníkem a poté jsou informace z pokladny „přetaženy“ do skladového systému RESTIS – např. za týden po návratu z dovolené.

K dispozici jsou závěrkové tisky – tržba celková, za jednotlivé číšníky, oddělení (např. zvlášť výčep a kuchyně), za jednotlivé prodejní artikly (pokrmy). S tím souvisí DPH sestavy – tržba s vyjádřením DPH za jednotlivé dny, sestava za jednotlivé druhy plateb (hotovost, faktura, kreditní karta, …) a vyjádření DPH, DPH vzhledem k jednotlivým prodejním artiklům. Dále lze využít statistické sestavy – celkem tržba, za číšníky, za oddělení, za prodané pokrmy (s možností setřídění -  prodej dle nejvíce, nejméně prodávaných, dle nejvyšší, nejnižší marže).
V uzávěrkách je taktéž uzávěrka měsíční (uzávěrka skladového hospodářství) a uzávěrka roční.

Servis:
Servis umožňuje využití podpůrných funkcí programu :

 • obnova dat po výpadku – pro kolizní situace, kdy dojde k výpadkům proudu v rámci chodu sw
 • archivace dat (HDD, flash, s možností navolení media, kam se bude archivovat nebo cesty na disk – např. server)
 • obnova dat z archivu (zpětná funkce – ze zálohy jsou do Restis nakopírována data)
 • konfigurace uživatele – nastavení nacionál firmy a všech parametrů nutných ke správnému chodu sw
 • nastavení hesel – 3 úrovně hesel – autorské, majitelské, uživatelská (neomezené množství hesel) – s možností zadání tří úrovní přístupu k jednotlivým operacím v sw – mohu vše, mohu pouze prohlížet, nemohu s funkcí pracovat
 • evidence úkonů – program zaznamenává veškeré důležité úkony, které jsou obsluhou provedeny – lze snadno zjistit, kdy, kdo a co udělal
 • úprava pozadí – systém lze barevně nastavit tak, aby si každý uživatel mohl přizpůsobit barevnou vizáž sw dle své potřeby
 • manuál – popis funkcí a operací v systému Restis
Návrat na obsah